AOÇ’de özel üniversite kamu yararına aykırı

8 Haziran 2021 Salı   15:52

Demet ARAN

ANKARA (Anayurt) - Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde özel üniversite yapılması amacıyla hazırlanan imar uygulamasına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin açtığı dava kapsamında hazırlanan raporda imar uygulamasının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatine yer verildi. Yerinde yapılan incelemenin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda kamu yararına aykırı olan imar uygulamasıyla Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfına devredilen AOÇ arazilerinde yapılacak özel üniversitenin özelleştirme anlamına geleceği, uygulamanın şehircilik ilkeleriyle uyuşmadığı, ticaret alanının mevzuata göre çok yüksek olduğu vurgulandı.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GENEL HÜKÜMLERE AYKIRI

Bilirkişi raporunda, davaya konu plan değişikliğinde özel üniversite kullanımı için ayrılan alanın üst ölçekli planda yer alan yeşil alan kullanım kararından farklı olduğu, değişiklik öncesinde 1. Derece Doğal Sit Alanının yapılaşmaya açık olmadığı, derece değişikliği ile birlikte ilgili alanın Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı statüsüne geçtiği ancak özel üniversite olarak kullanılması kararının Koruma Amaçlı İmar Planı genel hükümlerine aykırı olduğu, dolayısıyla da dava konusu plan değişikliği ile getirilen kullanım kararı üst ölçek plan hükümlerine aykırı olduğu belirtildi.

Planlama alanının yapılaşmaya açılmasının alanın sit derecesi ve statüsünün değiştirilmesiyle dikkat çekilen bilirkişi raporunda yaşanan bu sürecin koruma mevzuatına ve Atatürk’ün mirası olan AOÇ ideolojisine aykırı olduğu vurgulanarak planlama alanının mülkiyetinin Maliye Bakanlığında olduğu, plan açıklama raporunda alanın öz izin sözleşmesi ile Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfına (TEBA) eğitim amaçlı devredildiği, dava konusu planların AOÇ alanına ilişkin parçacı bir yaklaşılma bütünü bozan ve alana/kişiye özel olarak yapıldığı ifade edildi.

KAMUSAL ALAN ÖZELLEŞTİRİLDİ

Bilirkişi raporunda imar planlarında ve plan değişikliklerinde en temel ilkenin kamu yararının korunması olduğunun altı çizildi. Dava konusu plan değişikliği kararı ile ağaçlandırma alanı kullanım kararının kaldırıldığı ancak bu kullanım yerine hizmet bölgesi içerisinde eşdeğer bir alan ayrılmadığı, bu açıdan yönetmelik yükümlerine aykırı olduğu belirtilen bilirkişi raporunda kamusal alanın tahsis ve dava konusu plan kararı ile özelleştirildiği vurgulandı.

KAMU YARARIYLA UYUŞMUYOR

Planda ilgili alanın TEBA’ya eğitim amaçlı devredildiği belirtilen bilirkişi raporunda tahsis amacı eğitim ise plandaki karşılığının sosyal altyapı alanı olduğu, bu alanda eğitim amaçlı olmak üzere her türlü eğitim binaları ile sağlıkla ilgili eğitim araştırma uygulama merkezleri yapılabileceği ancak plan notunda yer alan kreş öğrenci yurdu, anaokulu, hastane, tıp merkezi, konaklama tesisi gibi kullanımların yönetmelikteki karşılığının sosyal tesis alanı olduğu, tahsis amacı gereği planlama alanında yer alamayacağı ve yönetmeliğe aykırılık taşıdığı belirtildi. “Ayrıca özel üniversite bünyesinde kreş, öğrenci yurdu, anaokulu, hastane, tıp merkezi, konaklama tesisi özel olacağından kamu tarafından değil de özel kişilere devredilerek bir yatırım söz konusudur. Bu durum kamuya ait bir arazinin özelleştirilmesine eşdeğer bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu durum kamu yararına da aykırıdır” denilerek kamuya tahsis edilmiş bir alanın özel kişilere devrinin yapılmasının kamu yararı ile uyuşmadığı kaydedildi.

Bilirkişi raporunda Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmeliğe atıf yapıldı ve bu yönetmeliğe göre dava konusu alana özgü 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanması gerektiği ancak böyle bir planın hazırlanmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle de plan değişikliğinin ölçekler arası kademeli birliktelik ilkesine aykırı olduğu tespitine bilirkişi raporunda yer verildi.

Mekansal planlar yapım yönetmeliğine göre koruma amaçlı imar planlarında sit alanının bütününü olumsuz etkileyecek, mevcut korunması gerekli değerleri bozacak ya da yok edecek, geleneksel kentsel doku özelliklerini olumsuz yönde değiştirecek yeni işlev dönüşümlerine ilişkin plan değişikliği yapılamayacağı anımsatılan bilirkişi raporunda değişiklik öncesinde 1. Derece Doğal sit Alanının bir parçası iken dava konusu alanın yapılaşmaya konu olmadığı ifade edildi. Yapılan derece değişikliği ile alanın Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı statüsüne getirildiği ve alanın özel üniversite alanı olarak yerleşime açıldığı, yapılan plan değişikliğinin AOÇ doğal sit alanının bütününü olumsuz etkileyeceği belirtilen raporda, “AOÇ doğal sit alanı açık yeşil alan statüsündedir. Bu alanın bir kısmının plan değişikliği ile özel üniversite alanı olarak yerleşime açılması yönetmelik hükümlerine aykırıdır” denildi.

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı statüsündeki bölgelerde düşük yoğunluklu faaliyetlere ve yerleşimlere izin verileceği hatırlatılan bilirkişi raporunda dava konusu plan değişikliğinde özel üniversite alanı için E=1.00 yapılaşma hakkı tanındığı ve bu değerin yoğunluk planlama esasları bakımından orta yoğunluğa denk geldiği vurgulandı. Bu konuda bilirkişi raporunda şu değerlendirmeye yer verildi:

“Planlama alanının özel üniversite alanı olarak yerleşime açılarak planlanması koruma mevzuatının tanımının ötesinde bir yapılaşmaya neden olacaktır. Dolayısıyla dava konusu plan değişikliği ile tanımlanan yapılaşma miktarı ve kullanım kararı koruma mevzuatı bakımından uygun değildir.”

Dava konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında kullanım şeklinin karmaşık ev anlaşılmaz hale getirildiği belirtilen bilirkişi raporunda özel üniversite alanının yüzde 20’sine denk gelen ticaret alanının Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırı olduğu tespitine yer verildi.

Plan değişikliğinde yer alan “Planlama alanında herhangi bir sebeple parsel içerisinde kullanılamayan emsal hakları toplam inşaat alanını ve yüksekliklerini geçmemek üzere planlama alanı içerisindeki diğer özel üniversite parsellerine transfer edilebilir” ifadesinin de Planlı alanlar İmar Yönetmeliğine aykırı olduğu ifade edilen bilirkişi raporunda imar hakkı transferinin tüzel kişiliğe sahip vakıf yapıları için geçerli olmadığı vurgulandı.

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde dava konusu imar uygulamasının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varıldığı ifade edildi.

 Sayfa Adresi: http://anayurtgazetesi.com/haber/AOCde-ozel-universite-kamu-yararina-aykiri/734335